MEET MINDS ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Giriş

MEET MINDS olarak kişisel verilerinizi önemsiyoruz!


İşbu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarih ve 29667 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra "KVKK" veya "Kanun") ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (bundan sonra "Tebliğ") uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi (bundan sonra "Şirket") tarafından, çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlendiği süreçler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçları ile vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler KVKK uyarınca veri sorumlusudur. İşbu aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu, İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak İzmir adresinde mukim MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi'dir.


İşlenen Kişisel Verileriniz, Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Verilerinizin İşlenme Amaçları ve KVKK Uyarınca Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz, fiziksel ve elektronik yöntemlerle toplanarak Şirket ile aranızdaki ilişkiniz doğrultusunda, tabloda yazılı amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde KVKK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir:
Kimlik ve İletişim Bilgileriniz: Ad soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ehliyet bilgisi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması, potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, CV havuzundan yararlanılarak müşterilerin taleplerinin karşılanması, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda, Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında işlenecektir.
Özlük Bilgileriniz: Ücret, kazançlar vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması, potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda, Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında işlenecektir.
Mesleki Deneyiminize İlişkin Veriler: CV, eğitim bilgisi, geçmiş iş deneyimi, referanslar, meslek bilgisi, mezuniyet bilgisi, sertifika ve eğitimler, görüşme notları ve aday değerlendirme formu vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması, potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, CV havuzundan yararlanılarak müşterilerin taleplerinin karşılanması, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda, Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında işlenecektir.
Finansal Bilgileriniz: Maaş bilgileri vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması, potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, CV havuzundan yararlanılarak müşterilerin taleplerinin karşılanması, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda, Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yurt İçi Aktarım

Yukarıda sıralanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuka uygun sebepleri uyarınca; yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılmaktadır.Kimlik ve İletişim Bilgileriniz: Ad soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ehliyet bilgisi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; seçme ve değerlendirmenin Müşteriler tarafından gerçekleştirilmesi, şirketin idaresi, şirket politikalarının planlanması ve uygulanması, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda; Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında; müşteriler ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Özlük Bilgileriniz: Ücret, kazançlar vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; seçme ve değerlendirmenin Müşteriler tarafından gerçekleştirilmesi, şirketin idaresi, şirket politikalarının planlanması ve uygulanması, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda; Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında; müşteriler ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Mesleki Deneyiminize İlişkin Veriler: CV, eğitim bilgisi, geçmiş iş deneyimi, referanslar, meslek bilgisi, mezuniyet bilgisi, sertifika ve eğitimler, görüşme notları ve aday değerlendirme formu vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; seçme ve değerlendirmenin Müşteriler tarafından gerçekleştirilmesi, şirketin idaresi, şirket politikalarının planlanması ve uygulanması, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi amaçlarımız doğrultusunda; Kanun’da yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (md. 5/2-c) ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (md. 5/2-f) sebepleri kapsamında; müşteriler ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


Yurt Dışı Aktarım

Yukarıda sıralanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar uyarınca, açık rızanız dahilinde yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmaktadır:
Kimlik ve İletişim Bilgileriniz: Ad soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ehliyet bilgisi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; kişisel verilerin müşterilere uygun çalışan önerilebilmesi amacıyla, bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması amacı doğrultusunda; Kanun’un 9. Maddesi 1. fıkrası gereğince açıkça rıza göstermeniz dahilinde; Outlook gibi sunucuları AB ve ABD’de bulunan tedarikçi uygulamalarına ve Greenhouse gibi Aday Takip Sistemi (ATS) olarak bilinen bulut depolama sistemlerine aktarılabilecektir.
Özlük Bilgileriniz: Ücret, kazançlar vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; müşterilere yönelik potansiyel adayların belirlenebilmesi ve bu adaylarla görüşmelerin sağlanabilmesi için kişisel verilerin; bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması amacı doğrultusunda; Kanun’un 9. Maddesi 1. fıkrası gereğince açıkça rıza göstermeniz dahilinde; Outlook gibi sunucuları AB ve ABD’de bulunan tedarikçi uygulamalarına ve Greenhouse gibi Aday Takip Sistemi (ATS) olarak bilinen bulut depolama sistemlerine aktarılabilecektir.
Mesleki Deneyiminize İlişkin Veriler: CV, eğitim bilgisi, geçmiş iş deneyimi, referanslar, meslek bilgisi, mezuniyet bilgisi, sertifika ve eğitimler, görüşme notları ve aday değerlendirme formu vb.
Bu kategorideki kişisel verileriniz; kişisel verilerin müşterilere uygun çalışan önerilebilmesi ve müşterilere yönelik potansiyel adayların belirlenebilmesi ile bu adaylarla görüşmelerin sağlanabilmesi için kişisel verilerin; bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması amacı doğrultusunda; Kanun’un 9. Maddesi 1. fıkrası gereğince açıkça rıza göstermeniz dahilinde; Outlook gibi sunucuları AB ve ABD’de bulunan tedarikçi uygulamalarına ve Greenhouse gibi Aday Takip Sistemi (ATS) olarak bilinen bulut depolama sistemlerine aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafaza Edilmesi ve İmhası

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve her şekilde dava zamanaşımı süreleri başta olmak üzere yasalarca öngörülen sürelerin sonuna kadar muhazafa edilecektir. Yasal sürelerin sona ermesini takiben kişisel verileriniz, KVKK mevzuatına uygun olarak muhafaza edildikleri elektronik ve fiziki ortamlardan silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Nedeniyle Sahip Olduğunuz Haklarınız

KVKK’nun 11.maddesi uyarınca “ilgili kişi” sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz bazı haklar mevcuttur. Bunlar:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve işleme faaliyetlerinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve silinme veya yok edilme halinde işbu hususun ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı olarak işlendiğinin tespiti halinde bu nedenle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme,
Yukarıda belirtilen haklarınız doğrultusunda ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket bünyesinde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak tarafıma iletmeniz gereklidir. Talebinizin tarafımıza ulaşmasını takiben öncelikle kimlik doğrulaması sağlanacak ardından da talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yerine getirilecektir.


İletişim Bilgileri:

İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak İzmir getintouch@meet-minds.comMEET MINDS ÇALIŞAN ADAYI - KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi (bundan sonra “Şirket”)tarafından, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılması hakkında tarafıma tam ve açık bir aydınlatma yapıldığını; , İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak İzmir adresinde mukim MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi ‘nin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin (bundan sonra “Aydınlatma Metni”) tarafıma tebliğ edildiğini; işbu Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

Tarafıma yapılan aydınlatma doğrultusunda; Şirket ile paylaştığım kişisel verilerimin Şirket tarafından; Aydınlatma Metni’nde yer alan ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere yurt dışına aktarılmasına

Onay veriyorum.

KVKK Form

MEET MINDS EMPLOYEE CANDIDATE CLARIFICATION TEXT

Introduction

As MEET MINDS, we care about your personal data!


This clarification text has been prepared by MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi (hereinafter referred to as the "Company"), which acts as the data controller pursuant to the Law on the Protection of Personal Data No.6698 (hereinafter referred to as the "KVKK" or the "Law")and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Followed in Fulfilling the Obligation to Clarify(hereinafter referred to as the "Communiqué") published in the Official Gazette dated April 7, 2016 and numbered 29667, in order to inform prospective employees about the processes in which their personal data are processed.


Data Controller

Natural or legal persons who determine the purposes and means of processing personal data and who are responsible for the establishment and management of the data recording system are data controllers in accordance with the KVKK. Within the scope of this clarification text, the data controller is MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi located at İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak İzmir


Your Personal Data Processed, Methods of Collecting Your Data, Purposes of Processing Your Data and Reasons for Lawfulness Pursuant to KVKK

Your personal data below are collected by physical and electronic methods and processed by automatic and non- automatic means in line with your relationship with the Company, in connection with the purposes written in the table, in a limited and measured manner in accordance with the KVKK legislation:
Your Identity and Contact Information: Name, surname, Turkish ID number, date of birth, place of birth, marital status, driver’s license information, address, e-mail address, mobile phone number etc. Your personal data in this category will be processed within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art. 5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f) in line with our purposes of conducting employee candidate screening in order to identify suitable employees for customers, identifying and evaluating potential candidates, meeting the demands of customers by utilizing the CV pool, and managing service delivery processes.
Personal Information: Salary, earnings, etc. Your personal data in this category will be processed within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art.5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f) in line with our purposes of screening employee candidates in order to identify suitable employees for customers, identifying and evaluating potential candidates, and managing service delivery processes.
Data Regarding Your Professional Experience: CV, education information, past work experience, references, occupational information, graduation information, certificates and trainings, interview notes and candidate evaluation form, etc. Your personal data in this category will be processed within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art. 5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f) in line with our purposes of conducting employee candidate screening in order to identify suitable employees for customers, identifying and evaluating potential candidates, meeting the demands of customers by utilizing the CV pool, and managing service delivery processes.
Financial Information: Salary information etc. Your personal data in this category will be processed within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art. 5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f) in line with our purposes of conducting employee candidate screening in order to identify suitable employees for customers, identifying and evaluating potential candidates, meeting the demands of customers by utilizing the CV pool, and managing service delivery processes.


Transfer of Your Personal Data to Third Parties

Domestic Transfer

Your personal data listed above are transferred to third parties residing in the country in accordance with the purposes and lawful reasons stated below.Your Identity and Contact Information: Name, surname, Turkish ID number, date of birth, place of birth, marital status, driver's license information, address, e-mail address, mobile phone number, etc. Your personal data in this category may be transferred to customers and authorized institutions and organizations for the purposes of selection and evaluation by Customers, administration of the company, planning and implementation of company policies, fulfillment of the requirements arising from the Labor Law, Occupational Health and Safety Law, Social Security Law and all relevant legislation, management of service provision processes; within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art. 5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f).
Personal Information: Salary, earnings, etc.
Your personal data in this category may be transferred to customers and authorized institutions and organizations for the purposes of selection and evaluation by Customers, administration of the company, planning and implementation of company policies, fulfillment of the requirements arising from the Labor Law, Occupational Health and Safety Law, Social Security Law and all relevant legislation, management of service provision processes; within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art. 5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f).Data on Your Professional Experience: CV, education information, past work experience, references, occupational information, graduation information, certificates and trainings, interview notes and candidate evaluation form, etc.
Your personal data in this category may be transferred to customers and authorized institutions and organizations for the purposes of selection and evaluation by Customers, administration of the company, planning and implementation of company policies, fulfillment of the requirements arising from the Labor Law, Occupational Health and Safety Law, Social Security Law and all relevant legislation, management of service provision processes; within the scope of the reasons that it is necessary for the establishment or performance of a contract included in the Law (Art. 5/2-c) and that it is mandatory for the legitimate interests of the data controller (Art. 5/2-f).


Transfer Abroad

Your personal data listed above are transferred to third parties located abroad with your explicit consent for the purposes set out below:
Your Identity and Contact Information: Name, surname, Turkish ID number, date of birth, place of birth, marital status, driver's license information, address, e-mail address, mobile phone number, etc. Your personal data in this category may be transferred to supplier applications whose servers are located in the EU and the USA, such as Outlook, and to cloud storage systems known as Applicant Tracking System (ATS), such as Greenhouse, for the purpose of cloud storage, archiving, and storage in information systems in order to recommend suitable employees to customers; within your explicit consent in accordance with Article 9, paragraph 1 of the Law.
Personal Information: Salary, earnings, etc.
Your personal data in this category may be transferred to supplier applications such as Outlook, whose servers are located in the EU and the USA, and to cloud storage systems known as Applicant Tracking System (ATS) such as Greenhouse, for the purpose of storing personal data in cloud storage, archiving and information systems in order to identify potential candidates for customers and to ensure interviews with these candidates; within your explicit consent in accordance with Article 9, paragraph 1 of the Law.
Data on Your Professional Experience: CV, education information, past work experience, references, occupational information, graduation information, certificates and trainings, interview notes and candidate evaluation form, etc.
Your personal data in this category may be transferred to supplier applications whose servers are located in the EU and the USA, such as Outlook, and to cloud storage systems known as Applicant Tracking System (ATS), such as Greenhouse, for the purpose of storing personal data in cloud storage, archiving and information systems in order to recommend suitable employees to customers and to identify potential candidates for customers and to ensure interviews with these candidates; within your explicit consent in accordance with Article 9, paragraph 1 of the Law.
Protection, Storage and Destruction of Your Personal DataYour personal data will be processed by the Company for the period required by the purpose of processing your personal data and will be kept until the end of the periods stipulated by law, especially the statute of limitations. Following the expiration of the legal periods, your personal data will be deleted, destroyed or anonymized from the electronic and physical media where they are stored in accordance with the KVKK legislation.
Your Rights Due to the Processing of Your Personal Data
Pursuant to Article 11 of the KVKK, as a "data subject", you have certain rights regarding the processing of your personal data. These are:
To learn whether your personal data is being processed or not,
To request information regarding your processed personal data,

To learn the purpose of processing your personal data and whether the processing activities are used in accordance with their purpose,
To learn the third parties to whom your personal data is transferred,
To request correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing,
To request the deletion or destruction of your personal data and to request notification of this matter to the relevant third parties in case of deletion or destruction,
In case it is determined that your personal data has been processed in violation of the KVKK, to demand the compensation of the damage you have suffered for this reason,
In line with your rights stated above, you must submit your requests to us in writing or by using your registered electronic mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or your e-mail address registered within the Company. Following the receipt of your request, identity verification will be provided first and then your requests will be fulfilled free of charge within 30 (thirty) days at the latest depending on the nature of your request.


Contact Information:

İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak İzmir
getintouch@meet-minds.com


MEET MINDS

EMPLOYEE CANDIDATE - EXPLICIT CONSENT FOR THE TRANSFER OF PERSONAL DATA ABROAD

I hereby accept and declare that I have been fully and clearly informed about the processing and sharing of my sensitive personal data by MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi (hereinafter referred to as the "Company") , which has the title of data controller in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the "KVKK" or "Law"); that I have been notified of the Employee Candidate Clarification Text (hereinafter "Clarification Text")of MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece Ural Filiz Eylem Hazal İmen Kollektif Şirketi located at İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No: 10/11 Konak İzmir; and that I have read and understood this Clarification Text.
In line with the clarification made to me; my personal data that I have shared with the Company will be transferred abroad by the Company to be shared with the relevant institutions and organizations stated in the Clarification Text

I give my consent.

Personal Data Protection Law (KVKK) form

footer image