MEET MINDS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ECE URAL FİLİZ EYLEM HAZAL İMEN KOLLEKTİF ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece URAL FİLİZ Eylem Hazal İMEN Kollektif Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.


Veri Sorumlusu

MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece URAL FİLİZ Eylem Hazal İMEN Kollektif Şirketi olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.


İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir?

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.


Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Kişisel verileriniz, Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.


Kişisel verileriniz, hukuki işlerinin takibi ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.


Kişisel verileriniz, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge saklama ve arşiv yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; faturalandırma da dâhil finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi; sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.


Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.


İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
•E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
•Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.
•Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,
- “İsmet Kaptan Mah. Şehir Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak/İzmir” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
- kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
- güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle getintouch@meet-minds.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Başvurunuzda;
a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.


Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir?

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.


Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline www.meet-minds.com ulaşılabilecektir.

Candidate Clarification Text

Veri Sorumlusu

MEET MINDS Danışmanlık Hizmetleri Ece URAL FİLİZ Eylem Hazal İMEN Kollektif Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.


İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, hobi bilgileri ve özgeçmişinizde iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler) KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aday Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.
Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz.
Paylaşacağınız referanslarınız ait kişisel veriler (adı-soyadı, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ile ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz,
- Aday seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
- Adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,
- Size iş bulmak, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşterileri ile eşleştirme yapmak,
- Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) ile paylaşmak,
- Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilebilmesi,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.


Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.


Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:
- İş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
- Sizin tarafınızdan özgeçmişinizin iletilmesi.
- Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Özgeçmişinizden oluşan kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca adayın açık rızası alınarak istihdam hizmeti sunulan müşterilerimize aktarılabilecektir.


Yurt Dışına Aktarım


Kişisel verileriniz, bilgilerinizin yönetilmesi ve size potansiyel iş fırsatları sunulması için profilinizin şirketlere iletilmesi amacıyla Cenuta Telekomünikasyon Anonim Şirketi sisteminde depolanacaktır. Cenuta Telekomünikasyon Anonim Şirketi, kişisel verilerinizi, Avrupa içindeki veya dışındaki bir veri merkezinde depolayabilir. Kişisel verileriniz, aday istihdam süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız CMS yazılımının yurt dışında depolama yapabilecek olması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.


Yurt Dışına Aktarım


KVKK madde 11 kapsamında “ilgili kişi” olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi,
- “İsmet Kaptan Mah. Şehir Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak/İzmir” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
-kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
- güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle getintouch@meet-minds.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Başvurunuzda;
a) Ad, soyadı ve başvurunuz yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

footer image